|

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย


ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

รศ.ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ผศ.ดร.นิวัต  กลิ่นงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

นายไพโรจน์  รัตนภิรมย์
ประธานคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ศ.วิโชค  มุกดามณี
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.สืบพงศ์  ธรรมชาติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.อำนวย  ยัสโยธา
ผู้ทรงคุณวุฒิ

  
ผู้ทรงคุณวุฒิ

  
ผู้ทรงคุณวุฒิ

  
ผู้ทรงคุณวุฒิ

  
ผู้ทรงคุณวุฒิ

  
ผู้ทรงคุณวุฒิ

  
ผู้ทรงคุณวุฒิ

  
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ผจงจิต  พิจิตบรรจง
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

นายพิเชษฐ์  จันทวี
ผู้แทนผู้บริหาร

ผศ.ดร.วีระชัย  แสงฉาย
ผู้แทนผู้บริหาร

นายพุฒิธร  ตุกเตียน
ผู้แทนผู้บริหาร

ผศ.นาถนเรศ  อาคาสุวรรณ
ผู้แทนผู้บริหาร

ดร.กันตภณ  มะหาหมัด
ผู้แทนคณาจารย์

ผศ.ดรทวีสิน.  นาวารัตน์
ผู้แทนคณาจารย์

ดร.ชำนาญ  พูลสวัสดิ์
ผู้แทนคณาจารย์

ผศ.ดร.ทวีรัตน์  นวลช่วย
ผู้แทนคณาจารย์

ผศ.ดร.ทัศนา  ศิริโชติ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นายฉลอง  อาคาสุวรรณ
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวกมลวรรณ  นิลจู
ผู้ช่วยเลขานุการ

นายวิสิฐ  เหมสนิท
ผู้ช่วยเลขานุการ

ปรับปรุงล่าสุด : 06/11/2562