มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย


ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

รศ.ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ผศ.ดร.ทัศนา  ศิริโชติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

นายไพโรจน์  รัตนภิรมย์
ประธานคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สืบพงศ์  ธรรมชาติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.อำนวย  ยัสโยธา
ผู้ทรงคุณวุฒิ

  
ผู้ทรงคุณวุฒิ

  
ผู้ทรงคุณวุฒิ

  
ผู้ทรงคุณวุฒิ

  
ผู้ทรงคุณวุฒิ

  
ผู้ทรงคุณวุฒิ

  
ผู้ทรงคุณวุฒิ

  
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ผจงจิต  พิจิตบรรจง
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

นายพิเชษฐ์  จันทวี
ผู้แทนผู้บริหาร

ผศ.ดร.อนุมัติ  เดชนะ
ผู้แทนผู้บริหาร

ผศ.ดร.อำนาจ  ทองขาว
ผู้แทนผู้บริหาร

ดร.มนตรี  เด่นดวง
ผู้แทนผู้บริหาร

ดร.อารยา  สุขสม
ผู้แทนคณาจารย์

ผศ.ดร.ศรุติพงศ์  ภูวัชร์วรานนท์
ผู้แทนคณาจารย์

ดร.ชำนาญ  พูลสวัสดิ์
ผู้แทนคณาจารย์

ดร.บรรจง  ทองสร้าง
ผู้แทนคณาจารย์

อาจารย์จิรภา  คงเขียว
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นางปิยมาศ   ศิริศุภนนท์
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวกมลวรรณ  นิลจู
ผู้ช่วยเลขานุการ

นายวิสิฐ  เหมสนิท
ผู้ช่วยเลขานุการ

ปรับปรุงล่าสุด : 01/06/2563