มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย


ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

รศ.ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รศ.ดร.ทัศนา  ศิริโชติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รศ.ดร.วรรณธรรม  กาญจนสุวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.วินัย  ประลมพ์กาญจน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.อำนวย  ยัสโยธา
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.เฉลิมวุฒิ  เกษตรสมบูรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์ชัยศิลป์  ดำด้วง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายนิพนธ์  ภิญโญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประเสริฐ  ตันสกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.สนธยา  พลศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายไพโรจน์  รัตนภิรมย์
ประธานคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.กรฤต  นิลวานิช
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผศ.พิเชษฐ์  จันทวี
ผู้แทนผู้บริหาร

ผศ.วีระศักดิ์  อักษรถึง
ผู้แทนผู้บริหาร

อาจารย์ ดร.รัชพงษ์  ชัชวาลย์
ผู้แทนผู้บริหาร

อาจารย์วันฉัตร  จารุวรรณโณ
ผู้แทนผู้บริหาร

รศ.ดร.สมศักดิ์  แก้วพลอย
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.อำนาจ  ทองขาว
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ

อาจารย์ ดร.ผจงจิต  พิจิตบรรจง
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ

ผศ.อภิชาติ  พันชูกลาง
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ

อาจารย์จิรภา  คงเขียว
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นางปิยมาศ   ศิริศุภนนท์
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางวรรณญา  สาแหล๊ะ
ผู้ช่วยเลขานุการ

นายวิสิฐ  เหมสนิท
ผู้ช่วยเลขานุการ

ปรับปรุงล่าสุด : 05/04/2566