มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

บริการตู้ ATM

มหาวิทยาลัยมีบริการตู้ ATM เพื่อความสะดวกของอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจำนวน 1 ธนาคารมีรายการดังนี้
1. ธนาคารกรุงไทย มีจำนวน 1 ตู้ ติดตั้งอยู่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยใกล้กับทางเข้าประตู 1