มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

ชมรมนักศึกษา

รายชื่อชมรม ประจำปีการศึกษา 2556

ลำดับที่ ชื่อชมรม ประธานชมรม
1  ชมรมนักคิดอาสา  นางสาวโรสมีณี ยายอ
2  ชมรม English tourism  นางสาวนัยรูซ โตะเกะ
3  ชมรมเรือจ้างหรรษานันทนาการ  นายณัฐพงศ์ บัวคง
4  ชมรมสานสายใยรัก  นางสาวภทรา นาพนัง
5  ชมรมบ้านเคมี  นายทัตพงศ์ สมัยอยู่
6  ชมรม IT เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  นางสาวรุสลีซา บินนาปี
7  ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร  นายธีรยุทธ์ บุญชิด
8  ชมรมสุขภาพสัมพันธ์  นายไบตุลมาลย์ อาแด
9  ชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม  นายภาสกร ใจกระจ่าง
10  ชมรมสัตวบาลบริการชุมชน  นายสมพร เภาทอง
11  ชมรมจิตอาสาชีววิทยา  นายกฤตภาส แสงตะวัน
12  ชมรมการถ่ายภาพ  นายอะห์มัด หะมิคง
13  ชมรมศิลปกรรมสร้างสรรค์  นายอภิวัฒน์ สังข์ทองกูล
14  ชมรมวิศวกรรมอาสา  นายนิกร ชัยเพชร
15  ชมรมคอมอุตสหกรรมอาสา  นายจตุรงค์ บัวดวง
16  ชมรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  นายอับดุลเล๊าะ ตาเละ
17  ชมรมจุลชีววิทยา  นางสาวนูรือมา ดือเน๊าะ
18  ชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพัฒนาคุณธรรม  นายสิรภพ จันทร์วิมาน
19  ชมรมสันติภาพ  นายฮามัล สาหะ
20  ชมรมมุสลิม  นายวันเฉลิม มาหามัต
21  ชมรม English For Entertainment  นายจาตุรนต์ ถาวรวัชรโชติ
22  ชมรมดนตรี  นายจักรกฤษณ์ พุทธชาด
23  ชมรมอาสาพัฒนาชนบท  นายถาวร รัชตพันธ์
24  ชมรม SKRU Classic  นายนูรูดดีน มามะ
25  ชมรมดาราศาสตร์  นายอาซริน โตะสู
26  ชมรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาสังคม  นายทวีวุฒิ พุ่มหนูดำ
27  ชมรมสังคมพัฒนา  นายธนาชัย ฟรอมไธสงค์
28  ชมรมครูอาสา  นางสาวเสาวลักษณ์ มาบัว
29  ชมรมการจัดการอุตสหกรรม อาสา  นายเกียรติพงศ์ สีโมรส
30  ชมรมพุทธศาสตร์  นางสาวสุพรรษา พุทธเจริญ
31  ชมรมบัญชีอาสา  นายอีสมะแอ สนิบู