มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

บริการอินเทอร์เน็ต

    การให้บริการอินเทอร์เน็ตทั่วทั้งมหาวิทยาลัย จัดอยู่ในความรับผิดชอบของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของหน่วยระบบเครือข่าย ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ และบางคณะภายในมหาวิทยาลัยก็จะมีให้บริการอินเทอร์เน็ตที่เป็นของคณะด้วย ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ของแต่ละคณะเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบ

 • บริการอินเตอร์เน็ต สำหรับคณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัย
  • ให้บริการตามอาคารเรียน อาคารส่วนกลาง อาคารของคณะ/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ
  • ให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยติดตั้งภายในบ้านพักครอบคลุมถึงบ้านพักอาจารย์ และบ้านพักเจ้าหน้าที่ มรภ.สงขลา
  • ให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยติดตั้งภายในห้อง ครอบคลุมทั้งอาคารชุด 90 ปี (คอนโด) ของมหาวิทยาลัย
  บริการอินเตอร์เน็ต สำหรับคณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัย
  • ใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ และมีห้องบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เป็นศูนย์ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Self Access Center) บริการสำหรับนักศึกษา ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารหอสมุดหลังเก่า