มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

บริการอื่น ๆ

มหาวิทยาลัยมีทางเดินเท้าแบบมีหลังคาคลุม (cover way) เพื่อส่งเสริมการใช้ทางเท้าสัญจรและอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป

    ทางเดินเท้าแบบมีหลังคาคลุม (cover way)
  •   

  •