มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

สวัสดิการนักศึกษา

 • หอพักหญิงสะบันงา

    

    

  •     หอพักสะบันงา เป็นหอพักนักศึกษาสำหรับนักศึกษาหญิง อยู่ภายใต้การดูแลของกองพัฒนานักศึกษาลักษณะอาคารจำนวน 5 ชั้น ซึ่งชั้นที่ 1 เป็นลักษณะใต้ถุนโล่ง สำหรับนั่งพักผ่อน และชั้นที่ 2 – 5 จะเป็นห้องพักของนักศึกษาหญิง ทั้ง 5 ชั้น มีให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย ใช้ชื่อสัญญาณ SKRU-Wifi

   อัตราค่าห้องพักนักศึกษา

   ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเป็นค่าบำรุงหอพักนักศึกษา คนละ 2,100 บาทต่อภาคเรียน
 • ห้องพยาบาล

    

      เปิดบริการทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 16.30 น. มีพยาบาลประจำคอยให้บริการอย่างรวดเร็ว เป็นกันเอง พร้อมทั้งมีแพทย์จากโรงพยาบาลสงขลามาคอย ตรวจให้บริการทุกวันจันทร์ เวลาบ่ายโมงตรง
  • การบริการ ให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และบุคคลทั่วไป (ที่มีบัตรทอง หรือบัตรประกันสังคมของโรงพยาบาลสงขลา)
  • สถานที่ มีห้องทำแผล ห้องสังเกตการณ์ แยกชาย – หญิง จำนวน 8 เตียง ตัวอาคารตั้งอยู่ตรงข้ามอาคาร 9 (ตึกบัณฑิตวิทยาลัย)
  • ภาระหน้าที่
   • 1. รักษาโรคเบื้องต้น เรื้อรัง เช่น ความดัน เบาหวาน ไขมัน
   • 2. ปฐมพยาบาลเคลื่อนที่
   • 3. ให้ความรู้ คำปรึกษา ด้านสุขภาพ
   • 4. จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น รณรงค์ต้านยากเสพติด , กิจกรรมด้านสุขภาพ , กิจกรรมต้านภัยไข้เลือดออก , กิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรค
 • ห้องแนะแนว
  • บริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ตั้งอยู่ที่อาคารกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2
 • ประกันอุบัติเหตุ

  • มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีนโยบายให้นักศึกษาทุกคนต้องได้รับความคุ้มครองจากประกันอุบัติ จากบริษัท เมืองไทยประกันภัย ในราคาย่อมเยา คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
 • ทุนการศึกษา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีนโยบายช่วยเหลือ นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาจนสำเร็จ จึงได้จัดหาทุนการศึกษาจากแหล่งต่างๆ รวมทั้งจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเช่น
  • 1. ทุนมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  • 2. ทุนนายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
  • 3. ทุนวิภาวิดีรังสิต ฯลฯ
  นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามเรื่องทุนการศึกษาได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2
 • ทุน กยศ.

  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สามารถยื่นขอทุน กยศ.ทั้งรายใหม่และรายเก่าได้
  • “ กยศ. คือ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาโดยสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพแก่ นักศึกษาที่มีความจำเป็น โดยไม่คิดดอกเบี้ยระหว่างศึกษาอยู่ และจะต้องชำระเงินคืนหลังจากจบการศึกษาแล้ว 2 ปี โดยกองทุนฯ จะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระคืนทั้งสิ้นไม่เกิน 15 ปี ”
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กยศ. http://www.studentloan.or.th/