มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

บริการ Wireless LAN

    Wireless LAN คือบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมอบให้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ให้บริการ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ให้แก่บุคลากร อาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย สามารถเชื่อต่อด้วยอุปกรณ์ได้ ไม่ว่าจะเป็น Notebook ,Mobile, iPhone,iPad,Tablet ได้ เป็นต้น

    งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ได้เปิดให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย โดยให้บริการการเชื่อมต่อตามจุดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย อาทิเช่น

 • อาคารเรียนคณะต่างๆ และบางคณะก็จะมี WiFi สำหรับให้บริการของคณะเองด้วย
 • อาคารสำนักงานอธิการบดี
 • อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 • อาคารห้องสมุด (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 • อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
 • อาคารโรงเรียนสาธิต
 • อาคารบ้านพัก ได้ดำเนินการขยายสัญญาณเครือข่ายไร้สายไปยังบ้านพักอาจารย์ฝั่งเกษตร และบ้านพักอาจารย์ฝั่งโรงเรียนสาธิต โดยใช้ชื่อสัญญาณ (SSID) เป็น SKRUHOME-WIFI
 • ขยายสัญญาณเครือข่ายไร้สายไปยังบ้านพักอาจารย์ และบุคลากร ภายในรั้วมหาวิทยาลัย
 • อาคารหอพักนักศึกษาหญิงสะบันงา
 • บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย ครอบคลุมทั้งอาคารชุด 90 ปี (คอนโด) จะแสดงชื่อสัญญาณ (SSID) เป็น flat90year เป็นอาคารที่พักสวัสดิการสำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัย ซึ่งอาคารตั้งอยู่ภายนอกรั้วมหาวิทยาลัย
 • นักศึกษาหอพักหญิงสะบันงา สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายได้ทั้ง 5 ชั้น โดยใช้ชื่อเป็น SKRU-WIFI

    งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้กำหนดให้มีการใช้ระบบยืนยันตัวตน (Authentication) ก่อนใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สาย เพื่อให้รองรับและสอดคล้องกับ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2550 ซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์ขอใช้ระบบยืนยันตัวตนได้ ต้องเป็นนักศึกษา บุคลากรและอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น


วิธีการยืนยันตัวตน (Authentication) ชื่อสัญญาณ (SSID) SKRU-WIFI แยกตามกลุ่มผู้ใช้ ดังนี้

 • อาจารย์ สามารถใช้ Username และ Password เดียวกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • นักศึกษา สามารถใช้ Username และ Password เดียวกับที่ใช้ในการตรวจสอบผลการเรียนกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ สามารถขอ Username และ Password เพื่อใช้บริการเครือข่ายไร้สายได้ที่งานระบบเครือข่าย ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
 • สำหรับ อาจารย์ใหม่ เจ้าหน้าที่ใหม่ ติดต่อขอใช้บริการเครือข่ายไร้สายได้ โดยขอรับ user และpassword ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 19.30 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ได้ที่ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้องระบบเครือข่าย หรือโทรศัพท์เบอร์ภายใน : 310,311 ,โทรศัพท์ Voip : 3000