|

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

คณะที่เปิดสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งในภาคใต้ ที่มีศักยภาพในการพัฒนานักศึกษา ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีทักษะในการด้านต่างๆ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีคณะที่เปิดสอนจำนวนทั้งหมด 7 คณะ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 • 1. คณะครุศาสตร์ รับผิดชอบในส่วน โปรแกรมวิชา จำนวน 8 สาขา ดังนี้
  • โปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
  • โปรแกรมวิชาการวัดผลการศึกษา
  • โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ
  • โปรแกรมวิชาพลศึกษา
  • โปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา
  • โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
  • โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
  • โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ
 • 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับผิดชอบในส่วน โปรแกรมวิชา จำนวน 4 สาขา ดังนี้
  • โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  • โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์
  • โปรแกรมวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • 3. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับผิดชอบในส่วน โปรแกรมวิชา จำนวน 7 สาขา ดังนี้
  • โครงการจัดตั้งโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์
  • โปรแกรมวิชาสังคมศาสตร์
  • โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
  • โครงการจัดตั้งโปรแกรมวิชาภาษาตะวันออก
  • โปรแกรมวิชาภาษาไทย
  • โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  • โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
 • 4. คณะวิทยาการจัดการ รับผิดชอบในส่วน โปรแกรมวิชา จำนวน 8 สาขา ดังนี้
  • โปรแกรมวิชาการบัญชี
  • โปรแกรมวิชาการตลาด
  • โปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
  • โปรแกรมวิชาการจัดการ
  • โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • โปรแกรมวิชาท่องเที่ยวอุตสาหกรรม
  • โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์
 • 5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับผิดชอบในส่วน โปรแกรมวิชา จำนวน 9 สาขา ดังนี้
  • โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
  • โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์
  • โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
  • โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์
  • โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์
  • โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์
 • 6. คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผิดชอบในส่วน โปรแกรมวิชา จำนวน 4 สาขา ดังนี้
  • โปรแกรมวิชาศิลปกรรม
  • โปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการแสดง
  • โปรแกรมวิชาดนตรีสากล
  • โปรแกรมวิชาดนตรีไทย
 • 7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับผิดชอบในส่วน โปรแกรมวิชา จำนวน 4 สาขา ดังนี้
  • โปรแกรมวิชาวิศวกรรมและการจัดการ
  • โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการผลิต
  • โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
  • โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม