มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

คณะที่เปิดสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพในการพัฒนานักศึกษา ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีทักษะในการด้านต่างๆ โดยในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีคณะที่เปิดสอนจำนวน 7 คณะ และ 1 วิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 • 1. คณะครุศาสตร์ เปิดสอน จำนวน 10 สาขาวิชา ดังนี้
  • สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
  • สาขาวิชาภาษาไทย
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • สาขาวิชาพลศึกษา
  • สาขาวิชาสังคมศึกษา
  • สาขาวิชาสัมคมศึกษา(วิทยาเขตสตูล)
  • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  • สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ - ภาษาไทย
 • 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดสอน จำนวน 4 สาขาวิชา ดังนี้
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตพืช)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ)
  • สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
 • 3. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสอน จำนวน 11 สาขาวิชา ดังนี้
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • สาขาวิชาภาษาไทย
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ
  • สาขาวิชาภาษาจีน (คบ.)
  • สาขาวิชาสวัสดิการสังคม
  • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(นโยบายสาธารณะและนวัตกรรมทางการบริหาร)
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(การจัดการปกครองท้องถิ่น)
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย)
  • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
  • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน(เทียบโอน)
 • 4. คณะวิทยาการจัดการ เปิดสอน จำนวน 9 สาขาวิชา ดังนี้
  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์
  • สาขาวิชาการจัดการ
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ
  • สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
 • 5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอน จำนวน 15 สาขาวิชา ดังนี้
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ.)
  • สาขาวิชาเคมี
  • สาขาวิชาเคมี (คบ.)
  • สาขาวิชาชีววิทยา
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม(ฟิสิกส์ประยุกต์)
  • สาขาวิชาฟิสิกส์ (คบ.)
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม(เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)
 • 6. คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดสอน จำนวน 5 สาขาวิชา ดังนี้
  • สาขาวิชาการออกแบบ
  • สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง
  • สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก
  • สาขาวิชาดนตรีไทย
  • สาขาวิชาทัศนศิลป์
 • 7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดสอน จำนวน 7 สาขาวิชา ดังนี้
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล(เทคโนโลยีดิจิทัล)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)
 • 8. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เปิดสอน จำนวน 3 สาขาวิชา ดังนี้
  • สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ(วิทยาเขตสตูล)
  • สาขาวิชาการท่องเที่ยว(วิทยาเขตสตูล)
  • สาขาวิชา การท่องเที่ยว(เทียบโอน)(วิทยาเขตสตูล)