มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

ข้าราชการดีเด่น

    ตามที่คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการทีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นและจัดมอบพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ในวันข้าราชการพลเรือนของทุกปี ซึ่ง มีรายละเอียดดังนี้

  •  ปี พ.ศ. 2563 นางสาวทวีสิน นาวารัตน์
  •  ปี พ.ศ. 2555 นายอดุลย์ หวังจิ
  •  ปี พ.ศ. 2554 นางปิยมาศ ศิริศุภนนท์
  •  ปี พ.ศ. 2553 นางสาวอุไรวรรณ รัตนพงศ์
  •  ปี พ.ศ. 2552 นายธงศักดิ์ หงส์แพง