มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

รางวัลนักศึกษาพระราชทาน

    โดยที่รางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาได้จัดขึ้นเพื่อสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้มีกระแสพระราชดำรัสแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ม.ล.ปิ่น มาลากุล) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ ว่ากระทรวงศึกษาธิการควรจะพิจารณาจัดรางวัลให้แก่นักเรียน ซึ่งเรียนดี ประพฤติดี และโรงเรียนที่จัดการศึกษาดี กระทรวงศึกษาธิการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าฯ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกรางวัลพระราชทานในแต่ละปี ซึ่งมีนักศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน ดังนี้


 • ปี 2550
 • นายเจษฎา หะยียามา
 •  
 • ปี 2551
 • นายวีระพล บัวคำภู
 •  
 • ปี 2552
 • นายมูนิร ใจดี
 •  
 • ปี 2553
 • นายธีรวุฒิ แก้วมาก
 •  
 • ปี 2554
 • นายปริญญา ศรีวรรณ
 •  
 • ปี 2555
 • นายสุรเดช สุริยวานิช
 •  
 • ปี 2556
 • นายอภิเชษฐ์ เครือจันทร์