มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

การรับสมัครเข้าศึกษา

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นมหาวิทยาลัย ที่เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดยใน พ.ศ.2544 ได้เริ่มเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูและหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน โดยการดำเนินงานของโครงการบัณฑิตศึกษา และเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และเปิดสอนจำนวนหลายสาขามากขึ้นจนถึงปัจจุบัน
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ระบบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ อีกทั้งในแต่ละหลักสูตรมีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถสูง มีเทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอนต่างๆที่ทันสมัย และมีโครงการ งานวิจัยต่างๆ ให้นักศึกษาได้ศึกษาและค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติมอย่างครบครัน
     โดยผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการรับสมัครการศึกษาปริญญาโท สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จากเว็บไซต์ ของ บัณฑิตวิทยาลัย http://bundit.skru.ac.th