มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

การรับสมัครเข้าศึกษา

การสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมีวิธีการที่แตกต่างกัน สามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

  • 1. ระดับปริญญาตรี
  • 2. ระดับบัณฑิตศึกษา