มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มราชการ

 •   ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว » Download
 •   ใบลาพักผ่อน » Download
 •   ใบลาออกจากราชการ » Download
 •   ใบลาประกอบพิธีฮัจย์ » Download
 •   ใบสมัครเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาจารย์พิเศษ » Download
 •   ใบสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว » Download
 •   แบบฟอร์มขอไปราชการ » Download
 •   แบบฟอร์มขอมอบหมายงาน » Download
 •   แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถราชการ » Download
 •   แบบฟอร์มบันทึกข้อความ » Download
 •   แบบฟอร์มใบรับรองเงินเดือน » Download
 •   แบบฟอร์มขอส่งมอบงาน » Download
 •   หนังสือรับรองเงินเดือน (ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,พ.มหาวิทยาลัย,พ.ราชการ » Download
 •   หนังสือรับรองเงินเดือน (อ.ประจำ,พ.ประจำตามสัญญา) » Download
 •   ใบรายงานตัว-ประจำพนักงานประจำตามสัญญาจ้าง » Download
 •   ใบรายงานตัวพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ » Download
 •   หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบคุณวุฒิสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ » Download
 •   แบบฟอร์มขอรับใบผ่านสิทธิกู้เงิน ธอส. » Download
 •   แบบฟอร์มขอที่พักอาศัยทางราชการ » Download
 •   แบบฟอร์มการเขียนโครงการ » Download
 •   ขอถอนเงินค่าประกันของเสียหาย » Download
 •   ขอถอนเงินคืน » Download
 •   ขอสลิปเงินเดือน » Download
 •   ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายโครงการ » Download
 •   ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายเดินทางไปราชการ » Download
 •   ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ » Download
 •   ค่าประกันของเสียหาย » Download
 •   ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล » Download
 •   ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร » Download
 •   ใบมอบฉันทะ » Download
 •   ใบสำคัญรับเงิน » Download
 •   ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร » Download
 •   รายงานการเดินทาง » Download
 •   สัญญาค้ำประกันเงินยืม » Download
 •   หนังสือขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ » Download
 •   หลักฐานการจ่ายเงิน » Download
 •   อนุมัติเบิกเงิน » Download