มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

คนดีศรีราชภัฏ

    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลากำหนดจัดงานพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันราชภัฏ ในแต่ละปี เพื่อน้อมเกล้าฯสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาโดยมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คนดีศรีราชภัฏ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติตนอยู่ในความดีงาม มีคุณธรรม สมดังคำ “ราชภัฏ คนของพระราชา” ที่ได้รับพระราชทาน ซึ่งผลการคัดเลือกคนดีศรีราชภัฏ แต่ละปี มีรายละเอียดดังนี้

 • ปี พ.ศ. 2563
  • อาจารย์พุฒิธร ตุกเตียน ประเภทอาจารย์
  • นางภัชลี สุดเอื้อม ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน
  • นายกิตติ สังข์ศิริ ประเภทศิษย์เก่า
  • นายกฤษณพงศ์ สิทธิชัย ประเภทนักศึกษา
  • นายญาณวุฒิ หิรัญชาติ ประเภทนักศึกษา
 • ปี พ.ศ. 2562
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยวุฒิ โกศล ประเภทอาจารย์
  • นายธนภัทร เจิมขวัญ ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน
  • นายณรงค์ ขุ้มทอง สังข์ศิริ ประเภทศิษย์เก่า
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา ธัญญพาณิชย์ ประเภทศิษย์เก่า
  • นางสาวจิตติมา หวายเครือ ประเภทนักศึกษา
  • นางสาวรวิภา คงไข่ ประเภทนักศึกษา
  • นายเนติศักดิ์ คงแก้ว ประเภทนักศึกษา
  • นายอัครวิชญ์ ขวัญปลอด ประเภทนักศึกษา
  • นายปกรณ์ ทองร่วมแก้ว ประเภทนักศึกษา
 • ปี พ.ศ. 2561
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์มีพร หาญชัยสุขสกุล ประเภทอาจารย์
  • นายศุภสิน ปวันวัชรากร ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน
  • นายรพีภัทร สำเร ประเภทศิษย์เก่า(คำภีร์ อลังการ)
  • นายศราวุธ ศรีสุวรรณ ประเภทนักศึกษา
  • นางสาวศิริวรรณ ชุมนิรัตน์ ประเภทนักศึกษา
  • นายธนากร ชุมพล ประเภทนักศึกษา
  • นายณัฐภัทร ทุ่งแซะ ประเภทนักศึกษา
  • นายอนุวัช นุ่นดำ ประเภทนักศึกษา
  • นายอรัณ นาราวัน ประเภทนักศึกษา
 • ปี พ.ศ. 2555
  • นายอดุลย์ หวังจิ ประเภทอาจารย์
  • ดร.นาที รัชกิจประการ ประเภทศิษย์เก่า
  • นางปิยมาศ ศิริศุภนนท์ ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน
  • นายธีรศักดิ์ ชูเพ็ง ประเภทนักศึกษา
 • ปี พ.ศ. 2554
  • นายโอภาส อิสโม ประเภทอาจารย์
  • นางสาวอุไรวรรณ รัตนพงศ์ ประเภทบุคลากร
  • นางสาวนิสา แหละหีม ประเภทนักศึกษา
 • ปี พ.ศ. 2553
  • รศ.ยาใจ โรจนวงศ์ชัย ประเภทอาจารย์
  • นายสงบ มณีพรหม ประเภทบุคลากร
  • นายธีรวุฒิ แก้วมาก ประเภทนักศึกษา
 • ปี พ.ศ. 2552
  • นายธงศักดิ์ หงษ์แพง ประเภทอาจารย์
  • นายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์ ประเภทศิษย์เก่า
  • นางจริญญา บุญแก้ว ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน
  • นายสมภพ อารมฤทธิ์ ประเภทนักศึกษา