|

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

คนดีศรีราชภัฏ

    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลากำหนดจัดงานพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันราชภัฏ ในแต่ละปี เพื่อน้อมเกล้าฯสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาโดยมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คนดีศรีราชภัฏ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติตนอยู่ในความดีงาม มีคุณธรรม สมดังคำ “ราชภัฏ คนของพระราชา” ที่ได้รับพระราชทาน ซึ่งผลการคัดเลือกคนดีศรีราชภัฏ แต่ละปี มีรายละเอียดดังนี้

 • ปี พ.ศ. 2555
  • นายอดุลย์ หวังจิ ประเภทอาจารย์
  • ดร.นาที รัชกิจประการ ประเภทศิษย์เก่า
  • นางปิยมาศ ศิริศุภนนท์ ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน
  • นายธีรศักดิ์ ชูเพ็ง ประเภทนักศึกษา
 • ปี พ.ศ. 2554
  • นายโอภาส อิสโม ประเภทอาจารย์
  • นางสาวอุไรวรรณ รัตนพงศ์ ประเภทบุคลากร
  • นางสาวนิสา แหละหีม ประเภทนักศึกษา
 • ปี พ.ศ. 2553
  • รศ.ยาใจ โรจนวงศ์ชัย ประเภทอาจารย์
  • นายสงบ มณีพรหม ประเภทบุคลากร
  • นายธีรวุฒิ แก้วมาก ประเภทนักศึกษา
 • ปี พ.ศ. 2552
  • นายธงศักดิ์ หงษ์แพง ประเภทอาจารย์
  • นายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์ ประเภทศิษย์เก่า
  • นางจริญญา บุญแก้ว ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน
  • นายสมภพ อารมฤทธิ์ ประเภทนักศึกษา