มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้ยึดตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) หลักสูตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2553 สามารถได้ที่นี่ ซึ่งมีรายะเอียดดังนี้

 • 1. ค่าธรรมเนียมเก็บครั้งเดียวเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
 • 1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับนักศึกษาใหม่   500 บาท
  1.2 ค่าออกบัตรประจำตัวนักศึกษาและบัตรบริการสารสนเทศ   100 บาท
  1.3 ค่าประกันของเสียหาย   500 บาท
 • 2. ค่าบำรุงการศึกษา ซึ่งเรียกเก็บเป็นรายภาคเรียน
 • 2.1 ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาละ   1,000 บาท
  2.2 ค่าบริการสารสนเทศและบริการห้องสมุด ภาคการศึกษาละ   400 บาท
  2.3 ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา ภาคการศึกษาละ   200 บาท
 • 3. ค่าลงทะเบียน
 • 3.1 ลงทะเบียนรายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ   600 บาท
  3.2 ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติ หน่วยกิตละ   800 บาท
  3.3 ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ /ภาคนิพนธ์/ การศึกษาอิสระ หน่วยกิตละ   800 บาท
 • 4. ค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • 4.1 ค่าใบสมัครสอบและระเบียบการ ชุดละ   100 บาท
  4.2 ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน สาขาละ   300 บาท
  ค่าธรรมเนียมพิเศษประจำสาขา    
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร ภาคการศึกษาละ   2,000 บาท
  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษาภาคการศึกษาละ   2,000 บาท
  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาภาคการศึกษาละ   1,500 บาท

  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนภาคการศึกษาละ

    1,500 บาท
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนภาคการศึกษาละ   1,500 บาท
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภาคการศึกษาละ   1,500 บาท
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจภาคการศึกษาละ   1,500 บาท
  4.3 ค่าขึ้นทะเบียนปริญญา   300 บาท
  4.4 ค่าสมัครสอบประมวลความรู้ระดับปริญญามหาบัณฑิต ครั้งละ   300 บาท
  4.5 ค่าธรรมเนียมในการสอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาละ   500 บาท
  4.6 ค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญามหาบัณฑิต ครั้งละ   1,500 บาท

  4.7 ค่าธรรมเนียมการขอยกเว้น/เทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา

     
  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ หน่วยกิตละ   100 บาท
  จากสถาบันการศึกษาอื่นๆ หน่วยกิตละ   200 บาท

  4.8 ค่าปรับกรณีลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด วันละ 50 บาท นับตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 1000 บาท ต่อภาคการศึกษา

     
  4.9 ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาละ   1,000 บาท
  4.10 ค่าขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ครั้งละ   300 บาท
 • 5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารใบรับรองต่างๆ
 • 5.1 ค่าออกเอกสารต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยออกให้ขณะเป็นนักศึกษา ฉบับละ   100 บาท
  5.2 ค่าออกเอกสารต่างๆที่มหาวิทยาลัยออกให้หลังจากสำเร็จการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเคยออกให้   100 บาท