มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

ปริญญากิตติมศักดิ์

   เป็นปริญญาที่มอบให้บุคคลไม่ได้เข้าศึกษาแต่ได้ทำผลงานดีเด่นให้แก่ประเทศ หรือสถานศึกษานั้น โดยมีการคัดเลือกจาก สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้พิจารณาอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ในแต่ละปีซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

 • ปี พ.ศ. 2555
  • 1. นายอัมพร ด้วงปาน ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
  • 2. นายโสภณ สุภาพงษ์ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  • 3. นายน้อม คงเกลี้ยง ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร
  • 4. นางปรียานันท์ สุนทรจามร(วงจันทร์ ไพโรจน์) ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรี
  • 5. นายสุขุม ทองขุนดำ ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 • ปี พ.ศ. 2554
  • 1. พระพรหมจริยาจารย์ (สงัด ปญญาวุโธ)
       ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • 2. นายอาศิล พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี
       ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
  • 3. ดร.อรัญ ธรรมโน
       ปริญญาศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • 4. พระครูวิจิตรธรรมภาณ(สลับ รกขิตธมโม)
       ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชการพัฒนาชุมชน
  • 5. นายสรรค์ อัศโดดร
       ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน