|

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

บทความ

วันที่ ชื่อบทความ
1 ต.ค. 2566 วารสาร sub logo
23 พ.ย. 2564 วารสาร ทัวร์ 8 ฐาน ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล
22 มิ.ย. 2564 วารสาร อว. ลงนามความร่วมมือ มรภ.สงขลา พัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์
8 มี.ค. 2564 วารสาร มนุษย์มด มรภ.สงขลา หนุนวิสาหกิจชุมชนท่าหิน ดันผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา สู่ธุรกิจไม้อัจฉริยะ หมอโหนด ต้าน ตึง
15 ก.พ. 2564 วารสาร วันราชภัฏ 2564
25 ม.ค. 2564 วารสาร รมช.มหาด เยือน มรภ.สงขลา แก้ไขปัญหาน้าท่วม
22 ธ.ค. 2563 วารสาร ศ.(พิเศษ)ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว.บรรยายพิเศษในหัวข้อ ?พระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย?
17 พ.ย. 2563 วารสาร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวแทนประเทศไทย เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ
5 ต.ค. 2563 วารสาร ทีมปันจักสีลัตคว้า2 รางวัล
29 ก.ค. 2563 วารสาร นิทรรศการภาพพิมพ์