มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

คณะที่เปิดสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งในภาคใต้ ที่มีศักยภาพในการพัฒนานักศึกษา ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีทักษะในการด้านต่างๆ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีหลักสูตรที่เปิดสอนจำนวนทั้งหมด 5 หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 • 1. ครุศาสตรมหาบัณฑิต มีสาขาวิชาที่เปิดสอน จำนวน 4 สาขาวิชา ดังนี้
  • การบริหารการศึกษา
  • การศึกษาพิเศษ
  • หลักสูตรและการสอน
  • วิทยาศาสตรศึกษา
 • 2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มีสาขาวิชาที่เปิดสอน จำนวน 1 สาขาวิชา ดังนี้
  • ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • 3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มีสาขาวิชาที่เปิดสอน จำนวน 1 สาขาวิชา ดังนี้
  • การจัดการเทคโนโลยีการเกษตร
 • 4. สาธารสุขศาสตรมหาบัณฑิต มีสาขาวิชาที่เปิดสอน จำนวน 1 สาขาวิชา ดังนี้
  • สาธารณสุขชุมชน
 • 5. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มีสาขาวิชาที่เปิดสอน จำนวน 1 สาขาวิชา ดังนี้
  • บริหารธุรกิจ